E-Fatura

E-FATURA değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.

Avantajları Nedir?

Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Hızlı mutabakat ve nakit akışı. Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Uluslararası standartlara uyum Hızlı uyuşmazlık çözümü Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı sağlar.

E-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Avantajları

Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Oparasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Uluslararası standartlara uyum Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı sağlar.

E-İrsaliye

e-İrsaliye irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-İrsaliye mükellefi olabilir. Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

Avantajları

İrsaliyeyi kağıt olarak hazırlamak zorunda olmayan şirketler, elektronik ortamda hazırlanan e-İrsaliye ile zamandan kazanırlar.Şirketler irsaliye basım, kargolama, arşivleme giderlerini azaltıp, iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf ederler. Alıcıya anında ulaşan bilgi ile şirketler kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlar ve dijital arşivleme ile irsaliye bilgilerine hızlıca ulaşabilirler.Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye’ler ekonomiye sağladığı faydaların yanı sıra kağıt israfından karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun azaltılmasına yardımcı olurlar. Muhasebe sistemlerine entegre edilen e-İrsaliye uygulaması ile şirketler tüm irsaliye sürecini tek bir yerden yönetebilirler.

E-Defter

e-Defter Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.